porto 1

bära

pater -ris m.

far fader

pecco 1

synda

spiro 1

andas

spero 1

hoppas

dubito 1

tvivla

veritas -atis f.

sanning sanningen

argentum -i n.

silver pengar

accipio accepi acceptum 3

ta emot mottaga motta

occasio -onis f.

tillfälle ögonblick

ostento 1

erbjuda

lex, legis f.

lag lagen

puto 1

anse tro

paratus -a -um a3

tillhanda färdig redo

plures mpl

rätt många

arbitror dep 1

tro anse

ceterus -a -um (a3)

övrig övriga

interea (adv)

under tiden

sino sivi situm 3

tillåta gå med på

iungo iunxi iunctum 3

förena knyta hopfoga binda

tenebrae (fpl)

skuggor skugga mörker natt

caput, -itis n.

huvud huvudet

amo 1

älska

dico dixi dictum 3

säga uttala

fames -is f.

hunger svält

cogo coegi coactum 3

tvinga driva nödsaka

tango tetigi tactum 3

röra vidröra

nondum

ännu inte

nolo nolui nolle

inte vilja vill inte vara ovillig

sumo sumpsi sumptum 3

ta inta intaga

rego rexi rectum 3

styra leda härska

instruo instruxi instructum 3

undervisa instruera lära

nescio 4

inte veta vara okunnig vara okunnig om

punio 4

straffa bestraffa

soleo solitus sum halvdep 2

bruka ha för vana

quaero quaesivi quaesitum 3

undersöka fråga förhöra hålla förhör

discrimen -inis n

skillnad åtskillnad

aetas, aetatis f.

ålder åldersklass

tener -era -erum a3

späd ung liten

differo distuli dilatum (oreg.)

vara olik skilja sig skilja sig åt avvika

nomen, nominis n.

namn namnet

interim (adv)

under tiden så länge tills vidare

tamquam (adv.)

som såsom

modus -i m.

sätt metod

interrogo 1

utfråga fråga

iterum (adv.)

åter igen återigen en andra gång

similis -e (adj.)

lik liknande samma

civis -is m.

medborgare

mox (adv.)

snart strax

crimen -inis n.

anklagelse beskyllning

incido incidi 3

inträffa uppkomma hända

auctor -oris m.

författare upphovsman

imago -inis f.

avbild byst staty bild

simulacrum -i n.

gudabild avgudabild

numen -inis n.

gud gudaväsen gudom gudomlighet

praeterea (adv.)

förresten för övrigt dessutom därutöver

cogo coegi coactum 3

tvinga tvingas

dimitto dimisi dimissum 3

frigiva skicka iväg skicka bort sända iväg

nomino 1

namngiva angiva namnge ange

culpa -ae f.

brott fel synd skuld

error -oris m.

fel felsteg brott misstag

convenio conveni conventum 4

komma samman samlas träffas

fides -ei f.

hedersord trohet tro löfte

mos, moris m.

sed vana tradition

rursus (adv.)

åter igen återigen ånyo

cibus -i m.

föda mat middag

tamen (adv.)

likväl men emellertid dock

veto vetui - 2

förbjuda

verum -i n.

sanning

consulo consului consultum 3

rådfråga fråga be om råd

dignus -a -um (a3)

värd värdig

ordo -inis f.

samhällsklass

civitas -atis f.

stat stad samhälle

etiam

även till och med också

satis (adv.)

nog alldeles

constat (opers.)

det är tydligt

prope (adv.)

nära på närapå nära nästan

celebro 1

besöka

sollemne -is n.

Hint: Inte betydelsen "högtid"

vana sed

diu (adv.)

länge

adhuc (adv.)

hittills

turba -ae f.

hop skara folksamling folkhop

locus -i m.

plats stället ställe

olim (adv)

en gång fordom förr förut

malle (oreg. verb)

hellre vilja föredra