001. Genitiv

8 questions

нет = "finns inte". Besvara frågorna enligt mönstret: - Здесь есть телефон? - Здесь нет телефона. OBS: Sätt INTE ut punkt efter meningens slut! Se Wikland 6.19.2 och 8.1.3b.

002. Genitiv

8 questions

Besvara frågorna enligt mönstret: -Завтра будет урок? - Нет, завтра не будет урока.

003. Genitiv plural - substantiv

13 questions

Besvara frågorna nekande genom att sätta substantiven i genitiv plural.

004. Genitiv -"Jag har..." - "Jag har inte..."

7 questions

Besvara frågorna nekande enligt mönstret: - У вас есть время? / - У меня нет времени . Se Wikland: 6.18.1 o 6.19.4

005. Genitiv - "Vem har...?" - "Vem har inte?"

8 questions

Sätt orden inom hakparentes i rätt form. Se Wikland: 6.18.1 och 6.19.4

006. Genitiv - "Jag hade inte..."

7 questions

Svara enligt mönstret. Sätt orden inom hakparentes i rätt form. -Почему вы не читали? (книга) - У меня не было книг. Se Wikland: 6.20.2

007. Genitiv

4 questions

Översätt det som står inom hakparentes ryska. OBS: Sätt inte ut punkt efter svaren!

008. Genitiv: Adjektivets ändelser

7 questions

Se Wikland: 2.4.1-7 och 2.1 Tänk på att adjektivattributet skall överensstämma till kasus, numerus och genus med sitt huvudord. Ett skenbart undantag är typen маленький Ваня (Wik: 2.9). Besvara följande frågor nekande.

009. Genitiv

6 questions

Ge liksom i föregående övning nekande fullständiga svar. Sätt pronomen, adjektiv och substantiv i rätt form.

010. Genitiv

5 questions

Ge nekande fullständiga svar. Sätt adjektiv och substantiv i rätt form.

011. Översätt till ryska.

10 questions

Översätt till ryska. OBS: Sätt inte ut punkt, kommatecken eller utropstecken!

012. Genitiv - ägandeform

6 questions

Tänk på att genitivattributet, som uttrycker ägaren, står EFTER huvudordet. (Wikland: 8.1.1) Besvara frågorna enligt mönstret: -Друг читает книгу. Это его книга? -Да, это книга друга.

013. Genitiv -possessiva pronomen

7 questions

Repetera possessiva pronomen i genitiv. (Wikland: 4.4.1) Det frågande possessiva pronominet "vems?" motsvaras i ryskan av чей (Wikland: 4.24.6). Besvara frågorna.

014. Genitiv

13 questions

Besvara frågorna med hjälp av orden inom parentes.

015. Genitiv

6 questions

Gör meningarna fullständiga genom att sätta ordet inom hakparentes i rätt form (genitiv).

016. Genitiv efter grundtal

30 questions

Översätt det som står inom hakparentes. Wikland 5.1.1

017. Genitiv. Сколько....? "Hur många....?"

7 questions

Besvara frågorna (och räkna helst högt). Se Wikland: 8.1.1 f-g OBS: Det finns inget facit till denna övning!

018. Genitiv. Много - мало - несколько

14 questions

Sätt ordet inom hakparentes i rätt form. (Orden står i nominativ pluralis.) Se Wikland 8.1.1.f

019. Genitiv Стакан молока - "Ett glas mjölk"

15 questions

Gör om meningarna enligt mönstret: - Мать купила картофель. [3 килограмма] - Мать купила три килограмма картофеля. OBS: кило, полкило, 100 грамм tillhör talspråk. Килограмм, полкилограмма, 100 граммов är normativt språk. Siffror ska skrivas med bokstäver!

020. Genitiv: Сколько стоит...? -Hur mycket kostar...?

9 questions

Svara på frågorna. Priset står inom parentes. Siffror ska skrivas med bokstäver! к=копейка р=рубль

021. Genitiv

6 questions

Formulera frågorna till följande "svar". Inled frågan med Сколько + genitiv plural av substantivet. Se Wikland sid 240.

022. Genitiv: Lite statistik

12 questions

Översätt till ryska. Orden inom parentes står i grundform (nominativ.).

023. Genitiv efter komparativ av adjektiv

10 questions

Skriv om jämförelsesatserna enligt mönstret: - Москва больше, чем Питер. - Москва больше Питера. Se Wikland 2.28 och 8.1.2

024. Genitiv - Översätt till ryska

6 questions

Översätt till ryska.

025. Genitiv i tidsuttryck

11 questions

Skriv ut datum dels (a) efter "Сегодня" ("I dag är det den ..."), dels (b) efter uttryck som anger att något hände ett visst datum. På ryska skrivs månadens nummer med romerska siffror! Wikland 5.6.5 : 5.6.3.1 : 7.14.1b

026. Genitiv

4 questions

Skriv ut svaren (inom parentes) på frågorna. Siffror ska skrivas ut. Hur årtalet utläses framgår av Wikland 5.6.3.

027. Genitiv: "Från" - /в/-из ; /на/-с

20 questions

Här ges ett antal prepositionsuttryck (в eller на +ackusativ) som svar på frågan куда ? "vart ?". Skriv om uttrycken till svar på frågan откуда? "varifrån" och använd rätt preposition: с respektive из. Wikland 7.4.1

028. Genitiv

7 questions

Besvara frågorna enligt mönstret: - Отец был на рынке. Откуда он пришёл? - С рынка. Wikland 7.4.1/

029. Genitiv

8 questions

Besvara frågorna. OBS: Svaren skall innehålla två uppgifter om "varifrån". Exempel: - Студенты были на практике в Сибири. Откуда они приехали? - Они приехали с практики из Сибири. Wikland 7.4.1+7.6.2-3

030. Genitiv vid riktning från något.

15 questions

Besvara frågorna enligt mönstret: -Откуда он приехал? (Норвегия) -Из Норвегии. Wikland: 1.32-33 & 1.41.5

031. Genitiv - riktning från

7 questions

Svara på frågorna enligt mönstret: - Книги лежат в портфеле. Откуда ученик берёт их? - Ученик берёт их из портфеля.

100. Ackusativ

4 questions

Besvara frågorna.

32. Genitv - riktning från x 2

5 questions

Besvara frågorna enligt mönstret: -Откуда он получил письмо? (Москва, друг) -Он получил письмо из Москвы от друга. Wikland: 7.6.2-3

33. У - "hos"

6 questions

Gör om meningarna enligt mönstret: - Я ходил домой к другу. - Я был дома у друга. Se Wikland: 7.10.1

34. Genitiv - frågor & svar

10 questions

Bilda meningar - frågor och svar - enligt mönstret. Ex. 1: [сестра] [подругa] - У кого была сестра? - Она была у подруги. Ex. 2: - Откуда она пришла? - Сестра пришла от подруги. Använd på samma sätt orden inom hakparentes.

35. Översätt till ryska.

10 questions

Översätt meningarna till ryska.

36. Около, возле, среди против, напротив, мимо, от

8 questions

Gör meningarna fullständiga genom att sätta orden inom parentes i rätt form. Se Wikland: 7.10.1

37. Grundtalens böjning i genitiv

8 questions

Repetera grundtalens böjning i gentitiv och skriv sedan klockslagen (= siffran!) med bokstäver. Se Wikland: 5.3.2-3/

38. Räkneord

5 questions

Besvara frågorna genom att skriva ut siffran inom parentes. Wikland: 5.3/

39. до före - после efter

4 questions

Besvara frågorna enligt mönstret; - Вера ходит в магазин до завтрака? - Нет, она ходит в магазин после завтрака. Se Wikland: 7.14.3/

40. до före - после efter

4 questions

Besvar frågorna enligt följande mönster: - Я завтракаю, потом иду на урок. Когда я иду на урок? - После завтрака. - Когда я завтракаю? - До урока. Wikland: 7.14.3

41. Genitiv vid vissa verb

9 questions

Gör meningarna fullständiga genom att sätta orden inom hakparentes i rätt form. Wikland: 8.1.3e-f

42. Dativ

14 questions

Dativen uttrycker ”mottagaren” vid informationsverb och verb som betecknar överföring av ett föremål – objekt – till en person (t.ex. ”ge någon något”). Besvara frågorna genom att sätta orden inom hakparentes i rätt form. Wikland: 8.2.1a-b/

43. Dativ

7 questions

Besvara frågorna. Sätt ordet inom hakparentes i rätt form.

44. Objekt i dativ

7 questions

Vissa ryska verb - jfr tyskan - har /person-/objekt i dativ. Repetera dem i grammatiken. Besvara frågorna. Wikland: 8.2.1 c-e/

45. Dativ

4 questions

Besvara frågorna genom att sätta orden inom hakparentes i rätt form.

46. Dativ.

5 questions

Fullborda meningarna genom att sätta orden inom hakparentes i rätt form.

47. Dativ.

4 questions

Besvara frågorna genom att sätta adjektiven inom hakparentes i rätt form. Wikland: 2.4.1/ 2.4.2/ 2.5/ 2.6/ 2.7/

48. Dativ.

7 questions

Repetera Wikland: 4.4.1/4.5.2 och 4.16.2 . Besvara sedan frågorna genom att sätta ordet/orden inom hakparentes i rätt form.

49. Dativ. Åt någon.

7 questions

Översätt till ryska.

50. Dativ.

5 questions

Skriv följande namn som adressat på ett ryskt brev. På ett ryskt brev står adressaten i dativ. Wikland: 8.2.1/2.34/2.35/1.41.3/

51. Dativ

16 questions

Besvara frågorna jakande eller nekande genom att fylla i det/de saknade ordet/orden i rätt form. Ex: - Вы любите путешествовать? - Да, мне нравится путешествовать. el. - Нет, мне не нравится путешествовать. Wikland: 8.2.1f

52. Dativ

5 questions

Skriv om meningarna med plurala subjekt (= orden inom hakparentes). Även verbet måste då byta form till plural. Wikland: 8.2.1f

53. Dativ

4 questions

Besvara frågorna enligt mönstret: - Он любит красный цвет (rött). А вы? - Мне тоже нравится красный цвет.

54. Dativ

5 questions

Komplettera översättningarna med hjälp av verbet нравиться.

55. Можно

5 questions

Gör om satserna enligt mönstret: - Она может отдыхать. - Ей можно отдыхать. Wikland: 8.2.4a

56. Нельзя

6 questions

Besvara frågorna enligt mönstret. - Больному можно курить? - Нет, ему нельзя курить. Wikland: 6.39.1g/8.2.4a/

57. Должен/надо

5 questions

Repetera formerna av adjektivet должен (tvungen). Gör om satserna enligt mönstret. - Я должен пойти к зубному врачу. - Мне надо пойти к зубному врачу. Wikland: 2.13.1/8.2.4a/

58. Dativ

5 questions

Gör om meningarna enligt mönstret: - Мы смо*трим этото фильм с интересом. - Нам интересно смотреть фильм. Wikland: 8.2.4 .

59. Dativ

5 questions

Skriv om meningarna och använd verben inom hakparentes i presens. OBS: Sätt inte ut punkt/frågetecken/kommatecken efter/i svaren!

60. Некогда, некуда, негде

5 questions

Gör om satserna enligt mönstret. - У меня нет времени делать эту работу. - Мне некогда делать эту работу. Wikland: 8.2.5/

61. Dativ

7 questions

Översätt de utelämnade bitarna till ryska.

62. Dativ

6 questions

Repetera substantivens böjning efter räkneord (W: 5.1.1). Det heter alltså один год; два, три, четыре года; пять, etc лет. Sätt orden inom parentes i rätt form. Wikland: 8.2.6/

63. Сколько вам лет?

7 questions

Översätt till ryska. Siffrorna behöver inte skrivas ut med bokstäver. OBS: Sätt inte ut punkt efter svaret! Wikland: 8.2.6/

64. Räkneord i dativ

6 questions

Repetera grundordens böjning (W: 5.3). Sätt räkneorden och substantiv inom parentes i rätt form. Angående substantivens form se Wikland: 5.1.1 och 5.2/.

65. Dativ efter preposition: k + dativ "till, i riktning mot"

5 questions

Gör om satserna genom att byta ut был/была, были mot ходил/ходила, ходили och använd prepositionen к enligt mönstret: - Я был у друга. - Я ходил к другу. Wikland: 7.5.1/7.10.2/7.10.3/6.60.3/

66. k + dativ "till, i riktning mot"

5 questions

Komplettera satserna enligt mönstret: - Я был у друга. - Я ездил к другу. Wikland: 6.60.3/

67. к + dativ i tidsuttryck

3 questions

I dessa uttryck betecknar к ungefärlig tidpunkt = "fram emot, inte senare än". Jfr eng "by 10 o'clock". Översätt till ryska. Wikland: 7.14.3/

68. a) По + dativ

5 questions

По + dativ används i tidsuttryck för att ange upprepade tillfällen. - Выходной день в магазинах каждое воскресенье. - Выходной день в магазинах по воскресеньям. Wikland: 7.14.2/

68. b) По + dativ

5 questions

По + dativ används i betydelsen "angående, enligt" och för att ange ämnesområde. Sätt orden inom hakparantes i rätt form. Wikland: 7.12.9/

68. c) По + dativ

5 questions

По + dativ används vid kommunikationsmedel: по почте, по радио, по телефону, по телевизору. Fyll i det tomma utrymmet mellan hakparentesen med lämpligt uttryck.

69. Dativ

10 questions

Översätt till ryska. OBS: Sätt inte ut punkt, kommatecken eller utropstecken!

70. Ackusativ - Icke levande maskuliner

5 questions

Besvara frågorna. Wikland: 1.7 och 1.9.1-2/

71. Ackusativ - Neutrer

6 questions

Besvara frågorna. Wikland: 1.9.1/

72. Ackusativ - Femininer

4 questions

Besvara frågorna. Wikland: 1.26/

73. Femininer på -ь

5 questions

Besvara frågorna. Wikland: 1.37 - 1.37.1d/

74. Levande femininer

4 questions

Besvara frågorna. Wikland: 1.26 - 1.30/

75. Ackusativ

5 questions

Besvara frågorna genom att sätta ordet inom hakparentes i rätt form.

76. Ackusativ - levande maskuliner i singularis.

6 questions

Gör meningarna fullständiga genom att sätta ordet inom hakparentes i rätt form. Observera, att de är maskulina och betecknar levande varelser i singular. Wikland: 1.9.1-2/

77. Ackusativ

11 questions

Besvara frågorna genom att sätta orden inom hakparentes i ackusativ. Wikland: 1.7/

78. Ackusativ

12 questions

Sätt orden inom hakparentes i rätt form. ( I några fall skall en hel mening översättas och då skall man inte sätta ut punkt!)

79. Ackusativ av personliga pronomen.

12 questions

Komplettera meningarna med personliga pronomen. Wikland: 4.1.2 /

80. Как вас зовут?

5 questions

Besvara frågorna genom att sätta in rätt personliga pronomen i rätt form. Wikland: 8.4.1 g Märk .

81. Ackusativ

5 questions

Komplettera meningarna genom att sätta in rätt personliga pronomen i rätt form.

82. Adjektivets ändelser i ackusativ.

5 questions

Fullborda meningarna genom att sätta orden inom hakparentes i rätt form. Wikland: 2.4.1-6 .

83. Ackusativ

9 questions

Svara på frågorna genom att fylla i luckorna i svaren.

84. "Vem/vad barnet såg."

6 questions

Märk att följande frågor inleds av кого, som syftar på levande varelser. Svara på frågorna genom att sätta orden inom hakparentes i rätt form.

85. Vem såg ni på gatan?

6 questions

Komplettera svaren genom att sätta orden inom hakparentes i rätt form.

86. Ackusativ

10 questions

Komplettera svaren.

87. Substantiv i ackusativ plural.

7 questions

Repetera substantivens ändelser i ackusativ plural. Besvara sedan frågorna genom att komplettera svaren. Tänk på skillnaden mellan "levande" och "icke levande"!

88. Substantiv i ackusativ plural.

8 questions

Besvara frågorna genom att sätta ordet inom hakparentes i rätt form.

89. Ackusativ

12 questions

Besvara frågorna genom att sätta ordet inom hakparentes i rätt form. Wikland: 2.4 & 2.5 .

90. Ackusativ

4 questions

Besvara frågorna genom att sätta orden inom hakparentes i rätt form.

91. a) Ackusativ

6 questions

Gratulera personerna. Komplettera svaren genom att sätta orden inom hakparentes i rätt form.

91. b) Ackusativ

6 questions

Komplettera svaren genom att sätta orden inom parentes i rätt form.

91. c) Ackusativ

8 questions

Besvara frågorna genom att sätta ordet inom hakparentes i rätt form.

92. Översättning

18 questions

Översätt till ryska genom att komplettera svaren. Ordet/orden inom hakparentes står i nominativ singularis Sätt ordet/orden inom hakparentes i rätt kasus och numerus. OBS: Ibland är det tomt mellan hakparenteserna. Du måste då själv välja rätt ord.

93. Ackusativ efter в och на anger riktning (W: 7.4.1)

3 questions

Lägg märke till de dubbla adverbialen i följande frågor. Båda anger riktning och står därför i ackusativ i ryskan. Översätt meningarna till idiomatisk svenska. OBS: Det finns inget facit till denna övning! Däremot förslag på översättningar.

94. "Vart går de?"

11 questions

Ange målet genom att använda substantiven inom hakparentes föregångna av rätt preposition. Wikland: 7.4.2 .

95. "Vart åkte de?" - "Vart gick de?"

5 questions

Besvara frågorna och håll noga isär begreppen "var" och "vart".

96. "Vart beger de sig för att arbeta?"

4 questions

Besvara frågorna.

97. Ackusativ

5 questions

Besvara frågorna.

98. a) "Var eller vart?"

16 questions

Besvara frågorna genom att kombinera rätt preposition med rätt form av orden inom hakparantes.

98. b) "Var eller vart?"

6 questions

Besvara frågorna genom att kombinera rätt preposition med rätt form av orden inom hakparantes.

99. Ackusativ

5 questions

Besvara frågorna genom att sätta adjektiv och/eller substantiv i rätt form.